Skip to content

Una via voorkomt straf na aansprakelijkstelling voor een boete! De belangen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn vaak nauw verbonden met die van de bv. Dat geldt nog sterker wanneer de dga als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor belastingschulden en boetes van de bv. Het una via-beginsel beschermt tegen dubbele bestraffing, maar staat het ook aan…

Lees meer

De arresten van de Hoge Raad maken een vast onderdeel uit van de wekelijkse studie van de vakliteratuur. Tijdens onze vaklunch bespreken wij hoe een arrest kan worden uitgelegd en welke mogelijkheden wij zien voor onze praktijk. Arresten waarin de Hoge Raad nieuwe rechtsregels formuleert, verdienen extra aandacht omdat deze direct moeten worden toegepast in…

Lees meer

Een pleitbaar standpunt kan niet op een stellingname over een feitelijke kwestie zien, aldus Advocaat-Generaal Niessen. Die conclusie geeft ons aanleiding om daarop te reageren. Wij menen namelijk dat ook een stelling van feitelijke aard, zoals de waarde van aandelen, pleitbaar kan zijn. De waardering van aandelen is een fiscale kwalificatie van de feiten. De…

Lees meer

Naar aanleiding van de conclusie van A-G Machielse van 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:444   De vraag of naast lijfsdwang strafrechtelijke vervolging plaats mocht vinden is recent door A-G Machielse in een conclusie geanalyseerd. In deze zaak is civielrechtelijke lijfsdwang toegepast in verband met het niet betalen van belastingaanslagen én het niet voldoen aan inlichtingenverplichtingen. Daarnaast…

Lees meer

Naar aanleiding van de conclusie van A-G IJzerman van 20 februari 2018,  ECLI:NL:PHR:2018:180.   Voor de aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is het uitgangspunt dat met het vaststellen van de primitieve aanslag rechtszekerheid wordt verkregen. Vanwege de geautomatiseerde afdoening van aangiften zijn de navorderingsmogelijkheden uitgebreid. Naast navordering bij nieuwe feiten en kwade trouw…

Lees meer

Veel rechtsvragen bereiken de Hoge Raad niet omdat de belastingplichtige niet zit te wachten op de onzekerheid en kosten die een langlopende procedure tot aan de Hoge Raad met zich meebrengt. Om ervoor te zorgen dat rechtsvragen sneller bij de Hoge Raad kunnen komen is met ingang van 1 januari 2016 de prejudiciële procedure ingevoerd.…

Lees meer

Rechtsbescherming Uit het jaarverslag blijkt dat de Hoge Raad zich focust op de zaken die er toe doen. Daarbij is terughoudendheid getoond in zaken waarin de Hoge Raad geen constructieve rol kan spelen met het oog op rechtsontwikkeling of rechtseenheid. De terughoudende taak ziet dus op de andere taak van de Hoge Raad, het bewaken…

Lees meer

N.a.v. conclusie A-G Niessen 16/03548, ECLI:NL:PHR:2017:198   Advocaat-Generaal Niessen heeft in een conclusie uitgebreid onderzoek verricht naar de wijze waarop artikel 80a Wet RO door de belastingkamer wordt toegepast. De invoering van dit artikel heeft tot gevolg dat de Hoge Raad een soort selectie aan de poort toepast. De Hoge Raad kan cassatieberoepen niet-ontvankelijk verklaren…

Lees meer