Skip to content

Naar aanleiding van conclusie A-G Sánchez-Bordona van 12 september 2017 Sinds de invoering van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) zijn nationale rechters indien het EU-recht van toepassing is, in beginsel verplicht vragen over de toepassing of uitleg van de in het Handvest opgenomen grondrechten voor te leggen aan het…

Lees meer

De onschuldpresumptie is een belangrijk mensenrecht. In het arrest Melo Tadeu tegen Portugal heeft het EHRM duidelijk gemaakt dat dit in artikel 6 lid 2 EVRM opgenomen recht ook betekenis heeft voor fiscale zaken. Ook al valt een belastingzaak niet onder artikel 6 EVRM als zodanig omdat geen sprake is van een ‘criminal charge’ dan…

Lees meer