Skip to content

Una via voorkomt straf na aansprakelijkstelling voor een boete! De belangen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn vaak nauw verbonden met die van de bv. Dat geldt nog sterker wanneer de dga als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor belastingschulden en boetes van de bv. Het una via-beginsel beschermt tegen dubbele bestraffing, maar staat het ook aan…

Lees meer

Naar aanleiding van de conclusie van A-G IJzerman van 20 februari 2018,  ECLI:NL:PHR:2018:180.   Voor de aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is het uitgangspunt dat met het vaststellen van de primitieve aanslag rechtszekerheid wordt verkregen. Vanwege de geautomatiseerde afdoening van aangiften zijn de navorderingsmogelijkheden uitgebreid. Naast navordering bij nieuwe feiten en kwade trouw…

Lees meer

De staatssecretaris van financiën stelt in een brief van 17 januari 2017 voor om vergrijpboeten die zijn opgelegd aan deelnemers aan belastingfraude te openbaren. In een op 20 juli 2017 gepubliceerde beleidsnota van 7 juli 2017 herhaalt hij dat voorstel nog eens en vraagt hij om een reactie. Van die gelegenheid maken wij natuurlijk graag…

Lees meer

In fiscalibus is het procesbelang een buitenwettelijke voorwaarde voor ontvankelijkheid.[1] Anders gezegd, wanneer een procesbelang ontbreekt, word je niet-ontvankelijk verklaard in bezwaar of (hoger/cassatie) beroep. Het zal dan ook niet verbazen dat het bestaan van een procesbelang vaak een twistpunt is in een geding. Wat soms wel nog verbaast is het rechterlijk oordeel in een…

Lees meer

Leidt schending van het verdedigingsbeginsel tot vernietiging van de belastingaanslag? Het antwoord op die vraag houdt de gemoederen in de Nederlandse belastingpraktijk al geruime tijd bezig. Met name het spraakmakende arrest van het Hof van Justitie EU (HvJ EU) “Sopropé” uit 2008 was voor veel belastingplichtigen aanleiding om de schending van het verdedigingsbeginsel aan te…

Lees meer

Op 21 april 2017 wees de Hoge Raad de nu al spraakmakende Credit Suisse arresten (HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638). Reikhalzend werd uitgekeken naar het oordeel van de Hoge Raad over de vraag of kort gezegd rente-aftrek door het gebruik van het Bosal-gat door de inspecteur kon worden gecorrigeerd met toepassing van het leerstuk fraus…

Lees meer

n.a.v. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2605   Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. De vraag lag voor of sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking en belanghebbende als gevolg daarvan loonheffing verschuldigd was.   Belanghebbende in deze kwestie was actief in het buigen en vlechten van ijzer en het verwerken…

Lees meer

Naar aanleiding van: Nota naar aanleiding van het verslag, kamerstukken II 2016/17, 34 235 (R2053), nr. 7. Op (korte) termijn kunnen nationale hoogste rechters advies vragen aan het EHRM[1]. Nadat nog 4 landen waaronder Nederland Protocol nr. 16 hebben ondertekend, treedt het in werking en kan de Hoge Raad advies aan het EHRM vragen over de…

Lees meer

Het Europese verdedigingsbeginsel is inmiddels ook in de Nederlandse belastingpraktijk doorgedrongen. Regelmatig dient de belastingrechter zich dan ook te buigen over de vraag of het verdedigingsbeginsel is geschonden én of dit tot vernietiging van de bewuste belastingaanslag leidt. Dit recht op verdediging houdt in dat de Belastingdienst de belanghebbende op de hoogte stelt van haar…

Lees meer