Skip to content

Uit het per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: Awr) volgt dat belasting- en inhoudingsplichtigen in nader aan te wijzen gevallen verplicht zijn om de inspecteur uit eigen beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden die hen bekend zijn of zijn geworden en betrekking hebben op voor…

Lees meer